ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3908/11

28 Φεβρουαρίου 2014
Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων για τον Επενδυτικό Νόμο 3908/11, Α΄ Κύκλος του 2014

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα αναληφθεί άμεση νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα ορίζει την 28Η Φεβρουαρίου 2014 ως ημερομηνία λήξης των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο 3908/11.
Όσον αφορά στον Β΄ Κύκλο του 2014, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Λόγοι των παραπάνω ενεργειών : οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2Ο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγηση, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων.

Σημείωση : στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις, λόγω των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η Ε.Ε. για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου.

Leave a Comment

preloader