Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας πιστοποιημένο βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 37001

Το ISO 37001 είναι ένα Πρότυπο συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016.
Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει έναν οργανισμό να δημιουργήσει, να εφαρμόσει, να διατηρήσει και να βελτιώσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας. Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων και ελέγχων που αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια ορθή πρακτική κατά της δωροδοκίας.

Το Πρότυπο είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα Οργανισμών, όπως: Μεγάλες οργανώσεις, Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Το Πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς σε οποιαδήποτε χώρα.

ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ISO 37001:
Δωροδοκία από τον Οργανισμό ή από το προσωπικό ή τους συνεργάτες του που ενεργούν για λογαριασμό του Οργανισμού ή προς όφελός του. Δωροδοκία του Οργανισμού ή του προσωπικού ή των συνεργατών του σε σχέση με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ:
Η δωροδοκία ορίζεται από το Νόμο, που διαφέρει μεταξύ των χωρών. Επομένως, το Πρότυπο παρέχει έναν γενικό ορισμό της δωροδοκίας, αλλά ο πραγματικός ορισμός θα εξαρτηθεί από τους νόμους που ισχύουν για τον Οργανισμό. Το Πρότυπο παρέχει οδηγίες, για το τι σημαίνει δωροδοκία για να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν την πρόθεση και το πεδίο εφαρμογής του Προτύπου.

Το Πρότυπο ωφελεί έναν Οργανισμό παρέχοντας:
Ελάχιστες απαιτήσεις και υποστηρικτικές οδηγίες για την εφαρμογή ή συγκριτική αξιολόγηση ενός συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας.
Διασφάλιση στη διοίκηση, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους, τους πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ότι ένας οργανισμός λαμβάνει εύλογα μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας. Αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση έρευνας ότι ένας Οργανισμός έχει λάβει εύλογα μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.

Call Us preloader