Η πολιτική μας για την ποιότητα

Ο κύριος στόχος της ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT Α.Ε. είναι να προσφέρει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ποιότητας αλλά και αξιοπιστίας.

Στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις ανάγκες των πελατών όσο και από την εξέλιξη μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς. 

 


 

Η εταιρία συνεπώς δεσμεύεται και στοχεύει πάντοτε:

 • Στην εμπορία προϊόντων που συμμορφώνονται στα πρότυπα, στους κανονισμούς και στις διατάξεις που τα αφορούν.
 • Στα προϊόντα εκείνα τα οποία είναι κατάλληλα και ασφαλή για την χρήση για την οποία προορίζονται.

Η εταιρία εξασφαλίζει πάντοτε:

 • Τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για συγκεκριμένες υποδομές, ανάλογο περιβάλλον εργασίας και αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό.
 • Τον καθορισμό της απαιτούμενης οργανωτικής δομής και των απαιτούμενων ευθυνών και αρμοδιοτήτων.
 • Την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της καθώς επίσης και την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσής του.
 • Την αποτελεσματική εσωτερική αλλά και εξωτερική επικοινωνία.
 • Την ισχύ της παρούσας πολιτικής σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρίας.
 • Την πλήρη ταύτιση με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του πελάτη, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών συμβάσεων.
 • Την συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2008.
 • Την συνεχή υποστήριξη και εξυπηρέτηση του πελάτη και μετά την πώληση.
 • Την μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη.
preloader