ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 -2013

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Ελληνική οικονομία, στην παρούσα συγκυρία βρίσκεται υπό την πίεση μίας σοβαρής δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης η οποία έχει επεκταθεί στο σύνολο των περιφερειών της χώρας και πλήττει όλους του τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων βιώνει ανυπέρβλητα χρηματοδοτικά προβλήματα που επηρεάζουν και την συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και το επίπεδο της απασχόλησης. 

   

Με βάση τα παραπάνω αλλά και συνυπολογίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών της χώρας το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου και Υπηρεσιών», έρχεται ως μία επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των Περιφερειών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 να επιδιώξει :

  • Την συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας  σε συνθήκες ύφεσης
  • Την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας
  • Την ανάδειξη του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος των περιφερειών της χώρας        

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Με την παρούσα επιστολή θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις βασικές αρχές του προγράμματος και τις δυνατότητες συνεργασίας με την εταιρία μας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση, επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες): οι επιχειρήσεις που μέχρι 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας.

Β. Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις, (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες): οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής)   

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 456.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Το 70–80% των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20–30% νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός Έργων

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

–από 30.000 έως 300.000 € για τον τομέα της Μεταποίησης

– από 20.000 έως 300.000 € για τον τομέα του Τουρισμού

από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες:


Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μεταποίηση

Τουρισμός

Εμπόριο-Υπηρεσίες

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

60%

80%

60%

2

Μηχανήματα και Εξοπλισμός: ( νέος σύγχρονος και όχι ο ανακατασκευασμένος εξοπλισμός)

100%

100%

100%

3

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης).

15.000€

15.000€

10.000€

4

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας: ( νέος σύγχρονος και όχι ο ανακατασκευασμένος εξοπλισμός)

100%

100%

100%

5

Δικαιώματα Τεχνογνωσίας

20%

20%

20%

6

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

6.000€

6.000€

6.000€

7

Λογισμικό

30.000€

30.000€

10.000€

8

Προβολή – Προώθηση

20.000€

30.000€

10.000€

9

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

10.000€

10.000€

10.000€

10

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

40%

40%

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40% και 60%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια

Δημόσια Επιχορήγηση

(% επιδότησης)

Ιδιωτική Συμμετοχή

(%)

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Δ. Ελλάδα, Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

50

60

50

40

Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνια, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Αττική

40

50

60

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιωτική συμμετοχή – Τραπεζικός Δανεισμός

Η προσκόμιση αποδεικτικών για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης δεν είναι υποχρεωτική.   

Το ποσό που αναλογεί στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να καλυφθεί με ίδιους πόρους ή/και με τραπεζικό δανεισμό.

Κατόπιν της ένταξης του επενδυτικού σχεδίου είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέχρι και το 100% της δημόσιας επιχορήγησης, καθώς και η πραγματοποίηση ενδιάμεσων καταβολών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων – διάρκεια υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25/02/2013 έως τις 25/04/2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και σε έντυπη μορφή (φάκελοι υποψηφιότητας) το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.  

Η προθεσμία ολοκλήρωσης  των επενδύσεων ορίζεται έως και 15 μήνες για τους τομείς «Μεταποίηση και Τουρισμός» και έως και 12 μήνες για τους τομείς «Εμπόριο και Υπηρεσίες» από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Leave a Comment

preloader